لیست موجودی را چاپ کنید.


نوع

P

امتداد

0 mm

ظرفیت بالابری

32 ton

ارتفاع بالابردن

10 m

سازنده

Demag

سال تولید

1980

پرس و جو

Monorail 0 mm 3.2 ton 6 m Verlinde 2002
Monorail 0 mm 3.2 ton 6 m Demag 2005