لیست موجودی را چاپ کنید.


نوع

Monorail

امتداد

0 mm

ظرفیت بالابری

3.2 ton

ارتفاع بالابردن

6 m

سازنده

Verlinde

سال تولید

2002

پرس و جو

P 0 mm 32 ton 10 m Demag 1980
Monorail 0 mm 3.2 ton 6 m Demag 2005